Hopp til hovedinnhold

Personvernerklæring

Personvernerklæring for behandling av personopplysninger ved administrering og gjennomføring av norskprøven, samfunnskunnskapsprøven og statsborgerprøven.

Personvernerklæring på bokmål

1. Behandling av personopplysninger ved gjennomføring av prøver

Når du melder deg opp til og/eller tar norskprøven, samfunnskunnskapsprøven eller statsborgerprøven, behandler vi personopplysninger om deg. Nedenfor finner du derfor informasjon om hvilke personopplysninger som behandles, hvorfor vi behandler personopplysninger, og dine rettigheter knyttet til behandlingen av personopplysningene.

Behandlingsansvarlig er Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse (HK-dir). Det vil si at HK-dir har ansvar for hvordan personopplysningene dine behandles i HK-dir.

2. Hvorfor behandler vi personopplysninger om deg?

Vi behandler personopplysninger om deg, også sensitive personopplysninger, når det er nødvendig for å utføre oppgaver i forbindelse med vårt formål. Vårt formål er å gi innvandrere kunnskap og ferdigheter for å kunne delta i det norske samfunnslivet, samt gjennomføre prøver for dokumentasjon av norskkunnskaper og samfunnskunnskap.

Dette gjør vi i samsvar med GDPR artikkel 6 nr. 1 e) og integreringsloven § 41 (1) b) og/eller c), samt integreringsforskriften § 54. Ved behandling av sensitive personopplysninger er behandlingsgrunnlaget GDPR artikkel 9 nr. 2 bokstav g) og integreringsloven § 41 (1) b) og/eller c). Når du skal ta en prøve, har vi altså en lovbestemt rett og plikt til å behandle de personopplysningene om deg som kommer frem av listen nedenfor.

Vi henter inn og bruker dine personopplysninger til å utføre disse oppgavene:

 • Kvalitetssikring og gjennomføring av norskprøven, samfunnskunnskapsprøven og/eller statsborgerprøven
 • Administrering av prøvene hos prøvestedet
 • Ivareta din rett til å påklage vedtak som gir klagerett
 • Statistikk
 • Forskning og analyse

Med grunnlag i integreringsloven §41 (1) c) og integreringsforskriften § 64 benyttes det automatiserte avgjørelser for sensurering av lese- og lytteprøven i norsk, samfunnskunnskapsprøven og statsborgerprøven.

De tre prøvene består av flervalgsoppgaver hvor kun ett svaralternativ er riktig. Terskelen for antall riktige svar for å bestå prøven, samt hvilke svar som er riktige, er forhåndsdefinert og forhåndsprogrammert i prøvesystemet. Kandidatens sluttvurdering er en poengsum kun basert på antall riktige svar, der hvert riktige svar gir ett poeng.

Det benyttes ikke automatiserte avgjørelser ved sensurering av skriftlige og muntlige prøver i norsk, da disse prøvene vurderes av fysiske eksaminatorer og sensorer.

Automatiserte beslutninger kan overvåkes manuelt av Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse. Hvis det foreligger mistanke/forhold som tilsier at det kan ha skjedd teknisk eller annen feil, vil Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse manuelt gjennomgå prøvesystemet og eventuelt prøveresultatet.

3. Hvor henter vi personopplysningene fra?

Vi får personopplysningene både fra deg og fra andre offentlige myndigheter. Disse offentlige myndighetene er for eksempel:

 • Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi)
 • Kommunene/prøvestedene
 • Statsforvalteren (ved klagebehandling i siste instans)
 • Utlendingsdirektoratet (UDI)
 • Arbeids- og inkluderingsdepartementet
 • Folkeregisteret

4. Hvilke personopplysninger om deg behandler vi?

Vi samler inn og behandler disse personopplysningene om deg:

 • Navn
 • Adresse
 • Telefonnummer
 • E-post
 • Fødselsdato
 • Fødselsnummer
 • DUF-nummer
 • D-nummer
 • Passnummer
 • Kandidatnummer
 • Kjønn
 • Prøvebesvarelser
 • Prøveresultat
 • Prøvetype
 • Tidspunkt for prøvegjennomføring
 • Målform/språk på prøven*
 • Prøvested
 • Klage
 • Avvik
 • Fusk

Vi behandler også følgende personopplysninger for kandidater som før 15. februar 2022 ble registrert med disse opplysningene:

 • Opprinnelsesland*
 • Morsmål*

* Disse kategoriene personopplysninger regnes her som sensitive personopplysninger.

5. Utlevering av personopplysninger til andre

Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse utleverer ikke personopplysningene dine til andre med mindre det foreligger et lovlig grunnlag for utlevering. Eksempler på slikt grunnlag vil være en lovhjemmel som pålegger oss å gi ut informasjonen.

Eksempler på aktører Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse har lovlig grunnlag til å utlevere dine personopplysninger til er:

 • Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi)
 • Kommunene/prøvestedene
 • Statsforvalteren (ved klagebehandling i siste instans)
 • Statistisk sentralbyrå
 • Utlendingsdirektoratet (UDI)
 • Arbeids- og inkluderingsdepartementet
 • Høyere utdanningsinstitusjoner
 • Sikt

Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse bruker databehandlere til å samle inn, lagre eller på annen måte behandle personopplysninger på våre vegne. I slike tilfeller har vi inngått avtaler for å ivareta informasjonssikkerheten i alle ledd av behandlingen. Vi benytter oss av følgende databehandlere per i dag:

 • Enovate AS

All behandling av personopplysninger vi foretar skjer innenfor EU/EØS-området.

6. Lagringstid

Vi lagrer dine personopplysninger hos oss så lenge det er nødvendig for formålene i integreringsloven § 41 første ledd. Integreringsforskriften § 60 femte ledd sier at personopplysninger om personer som tar prøver kan lagres i inntil 20 år beregnet fra det tidspunkt prøven ble tatt. Vi kan derfor lagre dine personopplysninger i inntil 20 år. Etter denne tid vil personopplysningene dine bli slettet.

Følgende opplysninger blir lagret i kortere tid:

 • Adresse lagres i 2 år
 • Lydopptak for delprøve i leseforståelse og muntlig kommunikasjon på nivå C1 lagres i 1 år
 • Betalingsstatus lagres i 3 år
 • Foreløpig og endelig fusk lagres i 3 år

7. Dine rettigheter når vi behandler personopplysninger om deg

Du har rett til å kreve innsyn og/eller retting av personopplysningene vi behandler om deg. Du har også i visse tilfeller rett til å kreve begrenset behandling og rette innsigelse mot behandlingen. Du kan lese mer om innholdet i disse rettighetene på Datatilsynets nettside.

For å bruke dine rettigheter må du sende oss en e-post på proveadministrasjon@hkdir.no . Vi vil svare deg så fort som mulig, og senest innen 30 dager.

Vi kan komme til å be deg om å bekrefte identiteten din eller å gi oss mer informasjon før vi besvarer henvendelsen din. Dette gjør vi for å være sikre på at vi ikke gir tilgang til dine personopplysninger til andre enn deg, og at vi ikke gir dine personopplysninger til noen som utgir seg for å være deg.

8. Personvernombud

Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse har et eget personvernombud. Personvernombudet kan kontaktes på e-postadressen personvernombud@hkdir.no .

9. Klager

Hvis du mener at vår behandling av personopplysninger ikke stemmer med det vi har beskrevet her eller at vi på andre måter bryter personvernlovgivningen, så kan du klage til Datatilsynet.

Du finner informasjon om hvordan du kan kontakte Datatilsynet på Datatilsynets nettsider.

10. Endringer

Hvis det skulle skje endringer i våre tjenester eller i regelverket om behandling av personopplysninger, kan det medføre endringer i informasjonen du har fått her. Denne personvernerklæringen vil være oppdatert og tilgjengelig på vår nettside.

11. Kontaktinformasjon

Kontaktinformasjonen til Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse er:

Adresse: Fortunen 1, 5013 Bergen
E-post: post@hkdir.no
Telefon: 55 30 38 00
Organisasjonsnummer: 974788985

Hvis du har spørsmål om vår behandling av dine personopplysninger, kan du sende e-post til proveadministrasjon@hkdir.no .

Personvernerklæring på andre språk

Engelsk versjon av personvernerklæringen får du ved å endre språk i menylinjen øverst på siden.

Du kan laste ned PDF av personvernerklæringen på en rekke språk: